Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 


SPIS TREŚCI :

I. Definicje
II. Postanowienia ogólne
III. Usługi Elektroniczne w sklepie internetowym
IV. Warunki zawierania umowy sprzedaży
V. Dropshipping
VI. Sposoby i terminy płatności za produkt
VII. Koszt, sposoby i termin dostawy produktu
VIII. Reklamacja produktu
IX. Warunki gwarancji
X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur
XI. Prawo odstąpienia od umowy
XII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
XIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI. Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

XIV. Postanowienia końcowe

 


I. DEFINICJE

1) COOKIES – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Klient/Usługobiorca korzysta ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Więcej informacji znajduje się na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl/

2) DROPSHIPPING – usługa świadczona przez Pośrednika polegająca na pośredniczeniu w sprzedaży Towaru pomiędzy Klientem oraz Sprzedającym, w szczególności na zawieraniu w imieniu i na rzecz Sprzedawcy umów sprzedaży oraz pobierania płatności. Zawarcie Umowy o Dropshipping skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem. Klient kupuje usługę zamówienia towaru w jego imieniu, bezpośrednio u producenta.

3) DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4) FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

5) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

6) KLIENT – przez definicję Klient rozumie się :

a) osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

b) osobę prawną;

c) jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

7) KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

8) KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

9) KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym
www.gifts-for-kids.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

10) KOSZYK – funkcjonalność Sklepu Internetowego Gifts.for.kids Justyna Makowicz, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności.

11) NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści zawierających informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

12) POŚREDNIK – Sklep Internetowy www.gifts-for-kids.pl – Gifts.for.kids Justyna Makowicz, ul. Główna 68, 95-020 Janówka NIP: 729260338, REGON: 366029603, adres poczty elektronicznej: e-sklep@gifts-for-kids.pl

13) PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14) PUNKT ODBIORU – miejsce, w którym Klient może dokonać osobistego, bezpłatnego odbioru zamówionego Produktu – zlokalizowane pod adresem: Rynek Bałucki BOX 163 „Kawy i herbaty świata” ul. Bałucki Rynek 1,91-445 Łódź.

15) REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

16) SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy/ Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.gifts-for-kids.pl,

17) SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – rozumie się :

a) Sklep internetowy pod adresem www.gifts-for-kids.pl prowadzony przez Justynę Makowicz pod firmą Gifts.for.kids Justyna Makowicz, której siedziba mieści się pod adresem: ul. Główna 68, 95-020 Janówka (kod pocztowy Andrespol), wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 729260338, REGON: 366029603, adres poczty elektronicznej: e-sklep@gifts-for-kids.pl.

b) Inne Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w postaci sprzedaży internetowej, oferujących swoje Produkty Klientom poprzez Sklep Internetowy Pośrednika w ramach usługi dropshipping.

18) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą ( pkt.I ppkt. 17 lit. a) za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

19) UMOWA O DROPSHIPPING – umowa zawarta między Klientem a Pośrednikiem (pkt. I, ppkt. 12) polegająca na pośredniczeniu w sprzedaży Produktów pomiędzy Klientem oraz Sprzedającym (pkt.I ppkt. 17 lit. b), a w szczególności na zawieraniu w imieniu i na rzecz Sprzedawcy (pkt. I, ppkt. 17 lit. b) umów sprzedaży oraz pobierania
płatności od Klientów.

20) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

21) USŁUGOBIORCA – przez definicję rozumie się :

a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

b) osoba prawna;

c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
– korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

22) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

23) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.gifts-for-kids.pl prowadzony jest przez Justynę Makowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Gifts.for.kids Justyna Makowicz, której siedziba mieści się pod adresem: ul. Główna 68, 95-020 Janówka (kod pocztowy Andrespol), wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 729260338, REGON:366029603, adres poczty elektronicznej: e-sklep@gifts-for-kids.pl

2) Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. XI Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

3) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Justyna Makowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gifts.for.kids Justyna Makowicz, ul. Główna 68, 95-020 Janówka (kod pocztowy Andrespol), wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 729260338, REGON: 366029603. Dane osobowe klientów przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca lub Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych w sposób szczegółowy reguluje Polityka Prywatności.

4) Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem
www.gifts-for-kids.pl.

5) W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

6) Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

7) Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript, aktywne konto poczty elektronicznej e.mail oraz włączoną obsługą plików Cookies w przeglądarce. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia
końcowego, z dostępem do Internetu.

8) Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego www.gifts-for-kids.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

9) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego pod adresem www.gifts-for-kids.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

10) Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby zakłócić lub w jakikolwiek sposób wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego www.gifts-for-kids.pl, a w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego www.gifts-for-kids.pl lub jego
elementy techniczne. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego www.gifts-for-kids.pl do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.

11) Zapoznanie się z produktami dostępnymi w Sklepie Internetowe www.gifts-for-kids.pl oraz składanie Zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego www.gifts-for-kids.pl nie wymaga obowiązkowej rejestracji. Dokonanie przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym nie jest obligatoryjne dla
skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży, jednakże jest rekomendowane z uwagi na umożliwienie Klientowi korzystania z dodatkowych, dedykowanych wyłącznie dla osób zarejestrowanych, funkcjonalności Sklepu Internetowego www.gifts-for-kids.pl.

 


III. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1) Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego w szczególności następujące Usługi Elektroniczne:

a) Konto Klienta w Sklepie Internetowym – korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu przez Klienta Formularza Rejestracji i kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

b) Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „ zapłać”. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych  dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

c) Newsletter – – korzystanie z Newslettera następuje po potwierdzeniu przez Klienta chęci zapisania się na Newsletter poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie od Sklepu Internetowego na wskazany adres poczty elektronicznej informacji reklamowych i marketingowych dotyczących Sklepu Internetowego.

2) Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-sklep@gifts-forkids.pl lub też pisemnie na adres: Gifts.for.kids Justyna Makowicz, ul. Główna 68, 95-020 Janówka.

3) Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

4) Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-sklep@gifts-for-kids.pl lub też pisemnie na adres: Gifts.for.kids Justyna Makowicz, ul. Główna 68, 95-020 Janówka.

5) Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

a) Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

b) Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 7 –dniowego okresu wypowiedzenia.

c) Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

d) Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 


IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1) Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2) Ceny Produktów widoczne na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich. Ceny Produktów uwzględniają podatki. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu Internetowego. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3) Ceny Produktów widoczne na stronie Sklepu Internetowego są wiążące dla obu stron Umowy Sprzedaży od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie mogą ulec zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4) W sytuacji gdy Klient zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną Cenę Zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o tym fakcie. Jednakże, obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Klienta.

5) Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego jako Klient zarejestrowany (po wypełnieniu Formularza Rejestracji i zalogowaniu się na konto Klienta) lub Klient niezarejestrowany.

6) W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego Formularza Sprzedaży należy wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego, dokonać wyboru Produktu poprzez jego dodanie do elektronicznego Koszyka i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą Formularza
Zamówienia.

7) W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

8) W trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

9) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość Sprzedawcy potwierdzająca otrzymanie zamówienia zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

10) Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego

b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. IV ppkt. 7) Regulaminu.

c) utrwalenie i zabezpieczenie treści Umowy Sprzedaży w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 


V. DROPSHIPPING

1) Sklep Internetowy, działając jako Pośrednik świadczy na rzecz Klientów usługę Dropshippingu polegająca na pośredniczeniu w sprzedaży Produktów pomiędzy Klientem oraz Sprzedającym, a w szczególności na zawieraniu w imieniu i na rzecz Sprzedawcy umów sprzedaży oraz pobierania płatności od Klientów. Zawarcie umowy o dropshipping skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem.

2) Odrębności związane z zawarciem i wykonaniem Umowy Dropshippingu regulują postanowienia niniejszego punktu Regulaminu, a w pozostałym zakresie do Umowy Dropshippingu znajdują odpowiednie zastosowanie wszystkie postanowienia zawarte wRegulaminie, a w szczególności dotyczące zawarcia umowy sprzedaży z wyłączeniem pkt. VII – koszt, sposoby i termin dostawy produktu.

3) Cena usługi wskazana na stronie Sklepu Internetowego jest zawsze ceną całkowitą, zawierającą opłatę za usługę zamówienia oraz zamówiony Produkt.

4) Stroną Umowy Dropshippingu jest Klient oraz Pośrednik.

5) Stroną umowy sprzedaży jest Klient oraz Sprzedający.

6) Pośrednik dokłada wszelkich starań, aby towary w Sklepie Internetowym pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Pośrednik niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta zwróci mu całą
otrzymaną od niego sumę pieniężną.

7) Sprzedający dokumentuje transakcje dowodem zakupu, zaś na życzenie Klienta wystawia fakturę VAT.

8) Dostawa towarów jest realizowana na rzecz Klienta przez Sprzedającego, który indywidualnie określa możliwe sposoby dostawy. Dostępne do wyboru Klienta metody dostawy będą każdorazowo określone w opisie produktu zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego Pośrednika, z którymi będzie mógł się on zapoznać przed
zawarciem Umowy Sprzedaży

9) Dane osobowe Klienta podane podczas zawierania Umowy Dropshippingu i sprzedaży są przetwarzane na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) tj. w celu realizacji umowy. Do ochrony danych osobowych Klientów zawierających umowy Dropshippingu znajdują
zastosowanie regulacje zawarte w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego.

10) Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Dropshippingu oraz umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.

11) Odstąpienie od Umowy Dropshippingu jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży.

12) Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

13) Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

14) Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres Pośrednika. Klient może posłużyć się w tym celu wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

15) W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.

16) Pośrednik w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności (w tym również koszt wysyłki do Klienta) za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał Klient.

17) Pośrednik nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi nadwyżki kosztów dostarczenia wynikającej z wybrania sposobu innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Pośrednika.

18) Klient ma obowiązek zwrócić towar bezpośrednio Sprzedającemu na adres który każdorazowo zostanie określony podczas składania zamówienia oraz realizacji dostawy, w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, zaś do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem.

19) Pośrednik może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy przez Sprzedającego z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

20) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedającemu.

21) Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące rezultatem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.


VI. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1) Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy
Sprzedaży:

a) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy ING Bank Śląski S.A.
34 1050 1461 1000 0092 3647 2107

b) Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, wyłącznie przy wyborze sposobu dostawy kurierem.

c) Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu DotPay – warunki płatności określane będą każdorazowo podczas składania Zamówienia oraz na stronie internetowej www.dotpay.pl. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

2) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności za zamówiony Produkt przy odbiorze przesyłki.

4) Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.

5) W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 


VII. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1) Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2) Dostawa zamówionych Towarów jest realizowana w szczególności za pośrednictwem:

a) Poczty Polskiej,
b) Firm kurierskich,
c) Punktów Odbioru takich jak Paczkomaty,
d) Transportu własnego klienta,
e) odbioru osobistego zamówionego towaru w punkcie odbioru: BOX 163 „Kawy i herbaty świata” ul. Bałucki Rynek 1,91-445 Łódź, Polska. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00, w soboty od godziny 10.00 do 15.00. Z wyjątkiem świąt państwowych.

3) Możliwość wyboru przez Klienta sposobu dostawy, w odniesieniu do niektórych kategorii produktów może być ograniczona, z uwagi na ich szczególne cechy, bądź nietypowe właściwości takie jak: kształt, gabaryt, waga, rodzaj materiału z którego są wykonane. W takich przypadkach dostępne do wyboru Klienta sposoby dostawy
zostaną każdorazowo wskazane w opisie produktu.

4) Koszty dostawy Produktów są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy określonego w pkt. VI, pkt.2, lit. a)- e) i są dostępne na stronie internetowej www.gifts-for-kids.pl, a dodatkowo koszty dostawy zostaną każdorazowo określone podczas procedury składania Zamówienia przez Formularz Zamówienia.

5) Koszt dostawy zamówionych przez Klienta Produktów, których wartość jest równa, bądź większa od kwoty 500 zł obciąża Sprzedawcę.

6) Zamówienia są realizowane przez Sklep Internetowy niezwłocznie od momentu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, bądź zawarcia umowy Sprzedaży w przypadku dokonania wyboru sposoby płatności za pobraniem – chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia wprost określono inny termin realizacji Zamówienia, poprzez wskazanie liczby dni realizacji zamówienia. Niezależnie od powyższego, termin realizacji Zamówienia nie może być dłuższy niż 14 Dni Roboczych.

7) Podanie przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować wydłużenie czasu dostawy lub brak dostawy.

8) Firmy kurierskie oraz firmy obsługujące Punkty Odbioru za pośrednictwem których dostawa może być realizowana posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki i innych istotnych
kwestii) – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach internetowych firm kurierskich realizujących dostawę zamówionych Produktów – proszę o zapoznanie się z warunkami dostawy przed dokonaniem wyboru sposobu dostawy.

 


VIII. REKLAMACJA PRODUKTU

1) Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.

2) Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: siedziby Sklepu Internetowego Gifts.for.kids Justyna Makowicz, ul. Główna 68, 95-020 Janówka (kod pocztowy Andrespol) bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-sklep@gifts-for-kids.pl.

3) Klienta obowiązany jest w opisie składanej reklamacji zamieścić następujące informacje:

a) dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia wady;

b) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność
reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4) Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, wraz z zgłoszeniem reklamacyjnym jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą wraz z dowodem zakupu tego Produktu od Sprzedawcy oraz opisem reklamacji do siedziby Sklepu Internetowego Gifts.for.kids Justyna Makowicz, ul. Główna 68, 95-020 Janówka (kod pocztowy Andrespol) bądź do Punktu Odbioru mieszczącego się pod adresem ul. Bałucki Rynek 1,91-445 Łódź, BOX 163 „Kawy i herbaty świata”, w celu jej zbadania i odniesienia się do żądań konsumenta.

5) Jeżeli natomiast dostarczenie przez Kupującego rzeczy byłoby nadmiernie utrudnione ze względu na jej rodzaj lub sposób jej zamontowania, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

6) Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego do którego dołączona została rzecz wadliwa wraz z dowodem zakupu Produktu od Sprzedawcy – ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

7) Sprzedawca rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę rozsądne żądania Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami. W przypadku gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji nie będzie wadą nieistotną, w razie braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany, Sprzedawca zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8) Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).

 


IX. WARUNKI GWARANCJI

1) Sprzedawca nie jest producentem Produktów, które znajdują się w asortymencie Sklepu Internetowego. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną bezpośrednio przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela własnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty. Uprawnienia z
tytułu gwarancji udzielonej na Produkt przez Producenta lub Dystrybutora należywykonywać zgodnie z warunkami gwarancji zamieszczonymi w dołączonej do Produktu karcie gwarancyjnej.

2) Wszystkie Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego są nowe, pełnowartościowe i objęte gwarancją jakości Producentów. Szczegóły dotyczące jakości materiałów użytych przez Producentów do ich produkcji oraz oferowanych warunków gwarancji dostępne są dla Klienta na stronach internetowych :

MROFI – http://www.mrofi.pl/,
HEPI – https://pl-pl.facebook.com/eHEPI,
SIERRA MADRE – http://sierramadre.pl/,
MIBEBE- https://www.mibebe.com.pl/,
COTTON & SWEETS- http://cottonsweets.pl/,
TURKUSO PRACOWNIA – https://www.turkusowapracownia.com/,
LULLALOVE – http://lullalove.com/pl/home-page/,
MAKASZKA – http://www.makaszka.pl/,
PULS-ART. -http://www.puls-art.pl/,
FIORINO  -https://www.fiorino.eu/sklep/,
HEARTHOME – https://pl.dawanda.com/shop/hearthome,
MONAMOON – http://monamoon.eu/,
MAGIC LOLI – https://pl.dawanda.com/shop/magicloli,  https://pl-pl.facebook.com/magicloli/

3) W przypadku produktu, na który Producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować Produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej;

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi – w takim przypadku
należy złożyć reklamację stosownie do postanowień pkt. VII Regulaminu.

4) Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem funkcjonalności Sklepu Internetowego:

a) Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

b) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego można zgłaszać pisemnie na adres: siedziby Sklepu Internetowego Gifts.for.kids Justyna Makowicz, ul. Główna 68, 95-020 Janówka (kod pocztowy Andrespol) bądź w formie
elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-sklep@gifts-forkids.pl.

c) Zaleca się aby Klient podał w treści reklamacji – w szczególności: rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego oraz swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji.

d) Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacyjnego.

e) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

f) Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 


X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne :

a) w siedzibach oraz na stronach internetowych Powiatowych (miejskich) Rzeczników Konsumentów,

b) organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

c) Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,

2) Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest  siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c) Klient może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są mailowo przez Konsumenckie Centrum E-porad pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w
godzinach 8:00 – 18:00).

d) Platforma ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/, stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3) W przypadku sporu Sprzedawca nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod ich rozwiązywania. Możliwa jest więc odmowa Sprzedawcy, pomimo wystosowania wniosku przez Konsumenta o rozwiązanie sprawy w sposób pozasądowy.

 


XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1) Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej na adres: siedziby Sklepu Internetowego Gifts.for.kids Justyna Makowicz, ul. Główna 68, 95-020 Janówka (kod pocztowy Andrespol) bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-sklep@gifts-for-kids.pl.

2) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży dostępny jest pod adresem: www.gifts-for-kids.pl, oraz dodatkowo dostępny jest jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia, jednak nie jest to obowiązkowe. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy prześle Konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie jego otrzymania.

3) Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, liczy się od dnia wydania Produktu, czyli od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.

4) Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy dotyczącej świadczenia Usługi elektronicznej – liczy się od dnia jej zawarcia.

5) W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub Umowy oświadczenie Usługi Elektronicznej są one uważane za niezawarte, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6) W przypadku, o którym mowa w pkt.5) Konsument zwróci Sprzedawcy Produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którymodstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwracany Produkt należy odesłać na adres: Gifts.for.kids Justyna Makowicz, ul. Główna 68, 95-020 Janówka (kod pocztowy Andrespol).

7) Sprzedawca w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Produktu przy czym Sprzedawca nie jest zobowiązany zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

8) Zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania przez Sprzedawcę Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przez Konsumentów przesyłek, które odsyłane są za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

9) Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu Sprzedawcy.

10) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11) Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 


XII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1) Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami.

2) Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3) W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4) Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5) W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności
niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6) Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

7) W wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy
stosownego oświadczenia.

8) Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
9) Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 


XIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI.
Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest

Gifts.for.kids Justyna Makowicz
Adres:ul. Główna 68, 95-020 Janówka

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 729260338, REGON: 366029603

  1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
  2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO.
  3. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania żądania ich całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Klient ma prawo do odwołania swojej zgody w każdym momencie.
  4. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
  5. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w REGULAMINIE .
  6. Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie „newsletter”), jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.
  7. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.
  8. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą Użytkownika w przypadkach opisanych w REGULAMINIE.
  9. W celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania korespondencji do klienta dane mogą być przekazane: Poczcie Polskiej lub wybranej firmie kurierskiej.
  10. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych KLIENTA: nazwisko i imię; adres do wysyłki produktów; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; w przypadku firmy dodatkowo NIP.
  11. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do KLIENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek – w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim – wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia.
  12. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona.
   • – dla utrzymania konta w bazie Sklepu Internetowego – podstawą przetwarzania tych danych jest umowa (regulamin), który został zaakceptowany przez Użytkownika. Dane te będziemy przetwarzać tak długo dopóki Użytkownik nie wypowie zawartej umowy lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
   • – dane w dokumentach sprzedaży – przez okres wymagany przepisami o księgowości;
   • – adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego – przez okres ważności zgody użytkownika. Zgoda może być cofnięta w każdej chwili;
   • – dane adresowe wykorzystywane do przesyłania informacji marketingowej dotyczącej usług własnych Administratora – (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będziemy przetwarzać tak długo, dopóki Użytkownik nie złoży sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

– po tym okresie są usuwane

 1. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA.

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.
 3. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

II. Cele stosowania cookies

 1. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.
 2. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.
 3. Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:
  • cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  • cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).
 5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
 6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Sposoby opisujące wyłączenie lub zmianę ustawień dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
  1. Google Chrome – domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
   • kliknąć w menu „Ustawienia Google Chrome” i wybrać opcję „Ustawienia”;
   • kliknąć w „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole strony;
   • wybrać opcję „Ustawienia treści” w opcjach „Prywatność”;
   • wybrać żądane ustawienia;
   • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Zarządzaj wyjątkami” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
   • aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk „Gotowe”.
  2. Microsoft Internet Explorer – Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:
   • kliknąć w menu „Narzędzia” i wybrać „Opcje Internetowe”;
   • wybrać zakładkę „Prywatność”;
   • za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies).
  3. Mozilla Firefox – domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
   • kliknąć w menu „Narzędzia” (w innych wersjach: kliknąć przycisk „Firefox”) i wybrać „Opcje”;
   • następnie wybrać zakładkę „Prywatność” i zaznaczyć żądane ustawienia;
   • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Wyjątki” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
   • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.
  4. Opera – domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
   • kliknąć w „Preferencje”, wybrać opcję „Zaawansowane”, a następnie „Ciasteczka”;
   • zaznaczyć żądane ustawienia;
   • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie „Preferencje dla witryn” i przejść do karty „Ciasteczka” a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
   • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.
  5. Safari – domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
   • w menu „Safari” wybrać opcję „Preferencje”;
   • kliknąć ikonę „Prywatność”;
   • zaznaczyć żądane ustawienia;
   • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Szczegóły” i wybrać własne ustawienia dla witryn.
 9. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania i później zrealizowania na przykład transakcji zakupu w sklepie internetowym. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w większości witryn.
 10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 11. Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.
 12. ADMINITRATOR może wykorzystać „cookies” w następujących mi.in. w nastęujących celach na odwiedzanej przez Państwa stronie:
  • – konfiguracji serwisu,
  • – zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika,
  • – zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  • – zapamiętywanie zawartości koszyka Użytkownika,
  • – zapamiętywanie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  • – uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,
  • – optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych na stronie,
  • – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika (np. rozdzielczość monitora) i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do parametrów monitora;
  • – świadczenia usług reklamowych – czyli dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  • – zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
 13. ADMINISTRATOR usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • vimeo.com [administrator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
   • youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • GemiusTraffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w WaRKzawie]
   • Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 14. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 15. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 


XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30
maja 2014 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3) Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:

a) okoliczności mieszczącej się w pojęciu siły wyższej,

b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie działalności prowadzonej w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności odnoszącej się do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,

c) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej Produktów, usług lub zmiany oferty Sprzedającego zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do oferty i jej warunków. Usługodawca powiadomi Klientów o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą umowy w terminie trzydzieści (30) dni od dnia ich powiadomienia o zmianie. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

4) Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: www.gifts-for-kids.pl. oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

5) Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez:

a) udostępnienie Regulaminu Sklepu Internetowego,

b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie Umowy Sprzedaży wraz z określeniem istotnych przedmiotowo składników zawartej Umowy Sprzedaży jak m.in. data zawarcia umowy, określenie stron umowy, przedmiot umowy, określenie ceny Produktu, sposobu oraz kosztu dostawy.

c) w przypadku Umowy Sprzedaży – także przez dołączanie do przesyłki z zakupionymi Produktami – dowodu zakupu i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na
odległość.

6) W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych możliwości przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerach używanych przez Klientów.

7) Wszystkie znaki towarowe, fotografie, nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego są własnością ich Producentów i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych oraz identyfikacyjnych – są chronione na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). Zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody podmiotów uprawnionych.

8) Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. Cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała
o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na
tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

9) Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie
Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

 

Niniejszy regulamin wraz z formularzem zwrotu  można odczytać,  pobrać i wydrukować klikając TUTAJ

Politykę prywatności można odczytać, pobrać i wydrukować TUTAJ